Stanovy společnosti

Stanovy zapsaného spolku Česká limnologická společnost, z. s.

Stanovy ke stažení zde.

Čl. I

Česká limnologická společnost, je dobrovolným, nezávislým a nepolitickým spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Čl. II
Název a sídlo

Název spolku zní Česká limnologická společnost, z. s. (dále jen „ČLS“). Anglický ekvivalent jména ČLS je Czech Limnological Society. ČLS má své sídlo v Praze.

Čl. III
Cíle a poslání ČLS

Hlavním cílem a posláním ČLS je podpora a rozvoj vědního oboru limnologie i příbuzných oborů a činností s tím souvisejících, koncepční a prognostická činnost a propagace a realizace výsledků vědecko-výzkumné činnosti. ČLS vykonává svou činnost ve prospěch svých členů i veřejnosti.

Čl. IV
Hlavní činnost ČLS

1. ČLS vykonává hlavní činnosti za účelem dosažení svých cílů v souladu se svým posláním tak, jak je vymezeno v čl. III. Žádná z hlavních činností ČLS není podnikáním ani výdělečnou činností.

2. Hlavní činnost může být financována především, ale nejenom z členských příspěvků dle čl. XIII těchto stanov, státních příspěvků, grantů a sponzorských darů. Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije ČLS tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.

3. ČLS provozuje a vykonává zejména následující hlavní činnosti:

 1. podpora a rozvoj limnologie a příbuzných oborů rozvíjením vědecké, pedagogické a popularizační činnosti a šířením nových poznatků do praxe,

 2. organizace, prohlubování a koordinace spolupráce svých členů působících ve vědě, školství a praxi,

 3. rozvoj prognostické, poradenské a konzultační činnosti,

 4. pomoc členům spolku při jejich odborné činnosti

 5. pořádání vědeckých a pracovních konferencí, přednášek a seminářů, diskusí, kurzů, zájezdů apod., včetně akcí se zahraniční účastí,

 6. účastní se konzultačních a rozhodovacích procesů týkajících se nakládání s povrchovými vodami,

 7. účastní se správních i jiných řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany životního prostředí a vodních ekosystémů a nakládání s povrchovými vodami,

 8. vydává a distribuuje publikace, brožury, letáky a další materiály,

 9. spolupracuje se zahraničními společnostmi.

Čl. V
Členství

1. Členství v ČLS je dobrovolné. Členem ČLS se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami ČLS.

2. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru ČLS o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě a doporučena členem ČLS.

3. Členství v ČLS je individuální nebo čestné.

4. Čestným členem ČLS se může stát významná domácí nebo zahraniční osoba, která se mimořádně zasloužila o rozvoj limnologie, nebo se významným způsobem podílela na zvýšení prestiže ČLS.

5. Čestné členství může navrhnout kterýkoliv člen prostřednictvím výboru ČLS a uděluje jej valné shromáždění ČLS.

6. Členství v ČLS zaniká:

 1. dobrovolným vystoupením člena,
 2. úmrtím,
 3. nezaplacením členských příspěvků po dobu dvou let,
 4. vyloučením člena; výbor ČLS má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje cíle, principy a poslání ČLS dle čl. III těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle čl. VI těchto stanov. V případě rozhodnutí výboru ČLS má vyloučený člen právo podat písemný návrh adresovaný předsedovi revizní komise ČLS k přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení. Rozhodnutí o vyloučení přezkoumá revizní komise na své nejbližším schůzi a rozhodnutí výboru ČLS zruší nebo potvrdí. Vyloučení člena může být překážkou pro znovunabytí členství po dobu stanovenou v rozhodnutí výboru ČLS o vyloučení a po tuto dobu je tato skutečnost vedena v seznamu členů.

Čl. VI
Práva a povinnosti člena

1. Člen ČLS má právo:

 1. podílet se na činnosti ČLS,
 2. být pravidelně informován o dění v ČLS,
 3. podávat návrhy, podněty, vznášet dotazy orgánům ČLS,
 4. obdržet odpověď na své podání v přiměřené době,
 5. volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů ČLS
 6. nahlížet do seznamu členů dle čl. VII stanov.

2. Člen ČLS má povinnost:

 1. platit členské příspěvky ve výši a v době splatnosti stanovené valným shromážděním,
 2. chránit a zachovávat dobré jméno ČLS a dbát o dobrou pověst ČLS,
 3. dodržovat stanovy ČLS,
 4. aktivně se podílet na činnosti ČLS,
 5. pravidelně se informovat o dění v ČLS,
 6. aktualizovat své osobní údaje v seznamu členů.

3. Čestný člen má práva a povinnosti dle tohoto článku s výjimkou povinnosti platit členské příspěvky dle bodu 2 písm. a) tohoto článku.

Čl. VII
Seznam členů

1. ČLS vede seznam členů, v němž se u každého člena uvádějí následující údaje: příjmení, jméno, tituly; pracoviště, telefon, elektronická adresa; bydliště, datum narození.

2. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí výbor. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství nebo po uplynutí doby stanovené v rozhodnutí výboru ČLS, po kterou není možné přijetí vyloučeného člena znovu za člena ČLS.

3. Seznam členů s kontaktními údaji (pracoviště, telefon, elektronická adresa) je uveřejněn na internetových stránkách ČLS a členům je přístupný po přihlášení. Každý člen je povinen průběžně aktualizovat své osobní údaje v seznamu členů dle čl. VI.

Čl. VIII
Orgány ČLS

1. Organizační strukturu ČLS tvoří:

 1. valné shromáždění,
 2. výbor,
 3. revizní komise.

2. Pokud zanikne funkce člena voleného orgánu v období mezi jednotlivými zasedáními valného shromáždění, přebírá jeho funkci náhradník zvolený valným shromážděním, který obdržel nejvíce hlasů, s převzetím funkce souhlasí a splňuje podmínky pro funkci. Pokud žádný náhradník není, funkce zůstává neobsazena a počet členů voleného orgánu se dočasně sníží.

3. Každý z členů voleného orgánu vykonává funkci osobně. Zastoupení členů volených orgánů podle ustanovení § 159 odst. 2 občanského zákoníku se nepřipouští.

4. Funkce člena voleného orgánu odstoupením zaniká doručením prohlášení o odstoupení předsedovi voleného orgánu. Předseda výboru doručuje prohlášení o odstoupení z funkce předsedy nebo z členství ve výboru jinému členovi výboru. Předseda revizní komise doručuje prohlášení o odstoupení z funkce předsedy nebo z členství v revizní komisi jinému členovi revizní komise. Ustanovení § 160 občanského zákoníku se nepoužije.

Čl. IX
Valné shromáždění

1. Valné shromáždění všech členů je nejvyšším orgánem ČLS.

2. Valné shromáždění projednává činnost ČLS za uplynulé funkční období, přijímá zásady činnosti pro následující období, vyhlašuje výsledky voleb do orgánů ČLS dle čl. XII, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost ČLS. Do jeho působnosti tak náleží:

 1. určovat hlavní zaměření činností ČLS,
 2. rozhodovat o změně stanov,
 3. schvalovat zprávu o činnosti výboru a revizní komise a zprávu o hospodaření ČLS za uplynulé funkční období předkládané výborem,
 4. rozhodovat o výši a době splatnosti členského příspěvku,
 5. ukládat úkoly výboru a revizní komisi a kontrolovat jejich plnění,
 6. potvrzovat platnost výsledků voleb členů výboru a revizní komise,
 7. zřizovat nebo rušit odborné skupiny ČLS,
 8. rozhodnout o dobrovolném rozpuštění ČLS,
 9. rozhodnout o přeměně ČLS.

3. Valné shromáždění je svoláváno výborem podle potřeby, nejméně však jednou za tři roky.

4. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů ČLS nebo revizní komise musí být svoláno mimořádné valné shromáždění. Výbor je povinen svolat mimořádné valné shromáždění nejpozději do šedesáti dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádného valného shromáždění.

5. Právo zúčastnit se valného shromáždění, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové ČLS.

6. Pozvánka na valné shromáždění spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jeho konáním.

7. Nezvolí-li valné shromáždění jinou osobu, předsedá valnému shromáždění předseda výboru ČLS nebo jím pověřená osoba (dále jen „předsedající“).

8. Předsedající řídí valné shromáždění podle schváleného programu navrženého výborem ČLS. Návrh programu musí být dán členům ČLS na vědomí výborem ČLS nejpozději společně s pozvánkou na valné shromáždění. Jsou-li na valném shromáždění přítomni všichni členové spolku oprávnění hlasovat, může každý člen ČLS nejpozději do hlasování o schválení programu valným shromážděním navrhnout jeho změnu; jinak může navrhnout změnu výboru ČLS nejpozději do doby seznámení členů s programem valného shromáždění.

9. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Usnesení přijímá valné shromáždění většinou hlasů přítomných členů. K usnesení o změně stanov nebo zániku ČLS se vyžaduje souhlas dvou třetin přítomných členů.

10. Člen ČLS přítomný na valném shromáždění může až do skončení valného shromáždění podat námitku proti usnesení valného shromáždění, pokud dojde k závěru, že toto usnesení je v rozporu s právním řádem ČR nebo se stanovami ČLS. O námitce rozhodne valné shromáždění hlasováním. Pokud valné shromáždění námitku přijme, je jeho usnesení tímto hlasováním zrušeno; v opačném případě zůstává platné.

Čl. X
Výbor

1. Výbor je statutárním orgánem ČLS.

2. Výbor je kolektivním orgánem tvořeným sedmi členy výboru. Členové výboru zvolí bezodkladně po svém zvolení do funkce svého předsedu, vědeckého tajemníka a hospodáře.

3. Funkční období výboru je tříleté.

4. Členové výboru, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat členy výboru do následujícího zasedání valného shromáždění ze zvolených náhradníků. Náhradníky jsou kandidáti nezvolení dle čl. XII stanov v pořadí určeném počtem hlasů získaných ve volbách. Členství ve výboru zaniká zánikem členství v ČLS dle čl. V stanov, odstoupením z funkce, uplynutím funkčního období nebo vznikem členství v revizní komisi.

5. Členem výboru nesmí být člen revizní komise.

6. Funkci předsedy lze zastávat maximálně dvě funkční období po sobě.

7. Výbor řídí činnost ČLS v souladu se stanovami a usneseními valného shromáždění po celé své funkční období.

8. Navenek za ČLS jedná předseda výboru nebo jiný pověřený člen výboru.

9. Členové výboru jsou povinni jednat s péčí řádného hospodáře a náležitou odborností.

10. Výbor odpovídá za řádné hospodaření ČLS, zpracovává výroční zprávy o činnosti a dbá na řádnou péči o majetek a zejména na řádné naplňování poslání ČLS. Výboru patří působnost ve všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny valnému shromáždění nebo revizní komisi.

11. Do působnosti výboru dále náleží:

 1. svolávat valné shromáždění,
 2. zajistit v dostatečném předstihu před valným shromážděním vyhlášení voleb výboru a připravit kandidátní listiny pro volby volených orgánů dle čl. XII,
 3. připravovat rozpočet a roční účetní závěrku hospodaření a předkládat je ke schválení revizní komisi; po jejich schválení rozpočet i účetní závěrku zveřejnit,
 4. přijímat zaměstnance, určovat jejich pracovní náplň a ukončovat jejich pracovní poměr,
 5. zřizovat komise pověřené plněním konkrétních úkolů a jmenovat jejich členy,
 6. přijímat členy a rozhodovat o jejich vyloučení, navrhovat valnému shromáždění kandidáty pro udělení čestného členství,
 7. vydávat Limnologické noviny,
 8. podávat zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období valnému shromáždění.

12. Schůze výboru svolává a řídí předseda a v jeho nepřítomnosti předsedou pověřený člen výboru podle potřeby, nejméně však třikrát ročně.

13. Výbor je způsobilý se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho zvolených členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň třetinou členů výboru. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi výboru, může tak učinit i jiný člen výboru.

14. Výbor může v odůvodněných případech hlasovat elektronicky, přičemž prezenční a elektronické hlasování nelze kombinovat. V případě elektronického hlasování rozhoduje nadpoloviční většina všech členů výboru a všem musí být zřejmé, jak který člen hlasoval.

Čl. XI
Revizní komise

1. Revizní komise je kolektivním orgánem ČLS tvořeným pěti členy. Členové revizní komise zvolí bezodkladně po svém zvolení předsedu z členů revizní komise.

2. Funkční období revizní komise se tříleté.

3. Členové revizní komise, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat členy do následujícího zasedání valného shromáždění ze zvolených náhradníků. Náhradníky jsou kandidáti nezvolení dle čl. XII stanov v pořadí určeném počtem hlasů získaných ve volbách. Členství v revizní komisi zaniká zánikem členství v ČLS dle čl. V stanov, odstoupením z funkce, uplynutím funkčního období nebo vznikem členství ve výboru.

4. Členem revizní komise nesmí být člen výboru. Členové revizní komise nesmějí být v pracovním poměru nebo jiném pracovněprávním vztahu k ČLS.

5. Funkci předsedy revizní komise je možné vykonávat nejvýše dvě funkční období po sobě.

6. Předseda a v jeho nepřítomnosti pověřený člen revizní komise svolává a řídí schůzi revizní komise. Revizní komise se schází nejméně jedenkrát v kalendářním roce.

7. Za revizní komisi jedná její předseda.

8. Na působnost a pravomoc revizní komise se neuplatní ustanovení § 262 a následující občanského zákoníku o kontrolní komisi ani ustanovení § 265 a následující občanského zákoníku o rozhodčí komisi.

9. Do působnosti revizní komise patří:

 1. podávat žádost výboru o svolání valného shromáždění,
 2. schvalovat rozpočet a účetní závěrku pro jednotlivá účetní období po jejich předložení výborem,
 3. dohlížet na řádnou péči o majetek a hospodářskou činnost ČLS,
 4. dohlížet, zda jsou záležitosti ČLS vedeny správně a v souladu se stanovami a právními předpisy,
 5. dohlížet na dodržování stanov orgány a jednotlivými  členy ČLS,
 6. přezkoumávat rozhodnutí výboru o vyloučení člena ČLS dle čl. V stanov a toto rozhodnutí výboru zrušit nebo potvrdit,
 7. rozhodovat spory vzniklé ze vztahů uvnitř ČLS, jejichž stranou je ČLS, její orgán nebo člen, které zákon dovoluje svěřit rozhodčí komisi spolku. O sporech vzniklých uvnitř ČLS rozhoduje pouze v rámci oboru spolkové samosprávy a vztahů z ní vzniklých, aniž narušuje pravomoc a působnost orgánů veřejné moci,
 8. podávat zprávu o své činnosti za uplynulé funkční období valnému shromáždění, informovat valné shromáždění o svých zjištěních za uplynulé funkční období.

10. K výkonu své působnosti a pravomoci je oprávněna revizní komise a její jednotliví členové nahlížet do dokumentů ČLS a pořizovat si jejich kopie a opisy, jakož i požadovat vysvětlení od výboru, jeho jednotlivých členů a zaměstnanců ČLS.

11. Předseda revizní komise nebo jím pověřený člen je oprávněn zúčastnit se schůze výboru jako host s hlasem poradním.

12. Revizní komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho zvolených členů; usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů. Předseda svolá schůzi výboru vždy do dvou týdnů, byl-li o to požádán alespoň dvěma členy revizní komise. Nesvolá-li předseda v takovém případě schůzi revizní komise, může tak učinit i jiný člen revizní komise.

13. Revizní komise může v odůvodněných případech hlasovat elektronicky, přičemž prezenční a elektronické hlasování nelze kombinovat. V případě elektronického hlasování rozhoduje nadpoloviční většina všech členů revizní komise a všem musí být zřejmé, jak který člen hlasoval.

Čl. XII
Volby orgánů

1. Členy volených orgánů ČLS volí přímo všichni členové ČLS tajným elektronickým hlasováním.

2. Odstupující výbor je povinen zahájit přípravu voleb v dostatečném časovém předstihu před skončením tříletého funkčního období. Nejpozději 90 dnů před konáním valného shromáždění vyzve všechny členy ČLS k navrhování vhodných kandidátů do nových volených orgánů.

3. Po uplynutí návrhové lhůty výbor ověří, zda všichni navržení kandidáti s kandidaturou souhlasí, případně zajistí doplnění jejich minimálního počtu na 14 v případě volby členů výboru a na 10 v případě volby členů revizní komise, připraví jejich osobní charakteristiky a schválí definitivní kandidátní listiny pro volby.

4. Nejpozději 30 dnů před konáním valného shromáždění odstupující výbor vyhlásí volby, zveřejní kandidátní listiny volených orgánů na internetových stránkách ČLS a spustí elektronické hlasování.

5. Každý člen ČLS hlasuje po svém jedinečném přihlášení na internetové stránky ČLS a volí členy volených orgánů z navržených kandidátů. Po potvrzení volby a odeslání hlasů již nelze do systému znovu vstoupit a údaje jakkoliv opravovat.

6. Elektronické hlasování skončí nejpozději 2 hodiny před zahájením valného shromáždění.

7. Valné shromáždění zvolí z přítomných členů ČLS tříčlennou volební komisi, která zpracuje a oznámí výsledky elektronického hlasování valnému shromáždění.

8. Členy volených orgánů se stávají kandidáti s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Nezvolení kandidáti se stávají náhradníky pro případnou kooptaci do volených orgánů.

9. Valné shromáždění potvrdí výsledky voleb volených orgánů a v případě rovnosti hlasů rozhodne o pořadí zvolených členů, respektive náhradníků.

Čl. XIII
Majetek a hospodaření ČLS

1. Prostředky na svou činnost získává ČLS zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, státních příspěvků, grantů a příjmů ze svých činností.

2. Veškeré získané prostředky, jakož i veškeré jmění ČLS, musí být využívány s péčí řádného hospodáře ve prospěch hlavní činnosti ČLS naplňující poslání a cíle ČLS. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností ČLS naplňujících poslání a cíle ČLS. Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu.

3. Prostředky ČLS nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance ČLS. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

4. ČLS nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů ČLS.

5. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ČLS v rozsahu dle ustanovení těchto stanov.

6. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu připraveného výborem schváleného revizní komisí.

Čl. XIV
Zánik a způsob majetkového vypořádání ČLS

1. ČLS může být zrušena dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí valného shromáždění nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

2. V případě zániku ČLS je její likvidační zůstatek bezplatně převeden na jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům ČLS.

Čl. XV
Přechodná a závěrečná ustanovení

1. Hlavní výbor podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považuje za výbor. Členové hlavního výboru se nabytím účinnosti těchto stanov považují za členy výboru.

2. Revizoři podle dosavadního znění stanov se nabytím účinnosti tohoto znění stanov považují za členy revizní komise.

3. Znění těchto stanov bylo schváleno valným shromážděním konaným dne 30. 6. 2015.

4. Znění těchto stanov nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2015.