Odborné skupiny

Pro řešení specifické problematiky jsou při ČLS ustaveny odborné skupiny

Tekoucí vody

Doc. RNDr. Martin Rulík, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc) – vedoucí skupiny

Náplní činnosti odborné skupiny je studium, shromažďování informací a aplikovaný výzkum tekoucích vod. Odborná skupina „Tekoucí vody“ organizuje odborné semináře zaměřené na aktuální problematiku tekoucích vod (např. seminář „Naše řeky – využitelnost z pohledu energetiky a lodní dopravy“) a dále se podílí na organizaci determinačních kurzů makrozoobentosu.

Zooplankton

RNDr. Michal Šorf, Ph.D. (Agronomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně) –vedoucí skupiny

Náplní činnosti odborné skupiny je především studium zooplanktonu jako důležité složky ekosystému stojatých vod. Odborná skupina pořádá determinační kurzy a zabývá se možnostmi hodnocení kvality vody na základě kvalitativního a kvantitativního složení zooplanktonu.

Rybářství a ichtyologie

Prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc. (Biologické centrum AVČR v.v.i., České Budějovice) – vedoucí skupiny

Ichtyologická sekce (později Rybářská a ichtyologická sekce – RIS) byla založena za účelem vytvoření platformy pro výměnu informací mezi pracovníky v oblasti ichtyologie, rybářství a návazných disciplín v rámci České zoologické společnosti (ČZS). V roce 2017 se RIS v rámci ČZS rozpustila a od roku 2018 své aktivity provozuje jako Rybářská a ichtyologická odborná skupina (RIOS) pod ČLS. Hlavní náplní je organizace České rybářské a ichtyologické konference a poskytování informací o dění v oboru. RIOS ČLS je otevřená všem zájemcům o členství.

Rybníky

Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. (Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice) – vedoucí skupiny

Cílem odborné skupiny, ustavené na valném shromáždění ČLS 26. 6. 2018, je propojit odborníky zabývající se výzkumem rybníků – tedy nejen limnology, ale i zoology, botaniky a další profese –; vytvářet prostor pro společný dialog mezi vědci, ochranáři, vodohospodáři a produkčními rybáři; usilovat společnými silami o zlepšení neutěšeného stavu většiny našich rybníků – také jako vodních útvarů a významných krajinných prvků – a o optimalizaci produkce ryb při současném plnění dalších ekosystémových služeb. Odborná skupina se bude podílet na konání workshopů, exkurzí a odborných seminářů a bude otevřena všem zájemcům.