Hospodaření ČLS

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ukládá účetním jednotkám účtujícím v jednoduchém účetnictví povinnost dle §13b (3) sestavit přehled o majetku a závazcích a přehled o příjmech a výdajích (dále jen "přehled"). Přehled sestaví účetní jednotka nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Na tento přehled se použijí § 18 odst. 3§ 19 odst. 1 a 2§ 29 odst. 1 a § 31 odst. 2 písm. a) obdobně.

Originály schválených dokumentů s podpisy jsou deponovány u hospodáře ČLS.

Účetnictví ČLS - Vnitřní předpis

Vnitřním předpisem se stanovuje oprávněnost, povinnost a zodpovědnost osob za obsah účetních záznamů, náležitosti a ukládání účetních dokladů, dále výše ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, postup při inventarizaci tak, jak to stanovuje ZoÚ.

Vnitřní předpis 1/1016 schválený dne 17.12.2016

Transparentní účet ČLS

ČLS převedla účet vedený u České spořitelny, a.s. na transparentní. Veškeré transakce na transparentním účtu lze prohlížet na webových stránkách banky.